El servei ofereix atenció a famílies, grups o individus que per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d’autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials (cura de persones dependents: persones grans, malalts crònics, persones amb disminució; suport en post-operatoris en cas d’intervencions quirúrgiques, absència temporal del cuidador principal, etc.) Les actuacions són de caràcter assistencial, educatiu i preventiu dins del mateix domicili, per tal que les persones ateses puguin millorar o mantenir la seva qualitat de vida dins del seu entorn social habitual. L’objectiu principal és cobrir les necessitats bàsiques i relacionals de les persones, donant-les l’ajut necessari per al desenvolupament de les activitats pròpies de la vida diària i procurant que totes les accions promoguin, en la mesura que sigui possible, l’autonomia i les capacitats de l’usuari.


Serveis