Fundació IPSS t’ofereix en aquest espai diferent informació relacionada amb la protecció de riscos, la protecció de dades personals i la Igualtat

Protecció de riscos laborals

Fitxes informatives

Seguretat i riscos en matèria de prevenció de riscos laborals

Derivades de l’avaluació de riscos del lloc de treball

 • FI073 Actuación en caso agresión
 • FI003 Seguridad Vial
 • FI004 Acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo
 • FI007 Actuacion en caso emergencia
 • FI011 Carga mental
 • FI018 Embarazo y lactancia
 • FI030 Fatiga fisica y postural
 • FI035 Manipulación manual cargas
 • FI039 Orden y limpieza
 • FI046 Prevenir el riesgo eléctrico
 • FI036 Movilización de personas
 • FI067 Buenas prácticas ergonómicas sociosanitario

Prevenció, abordatge, denúncia i sanció en relació a l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual

 • Protocol per a la prevenció, abordatge, denúncia i sanció en relació a l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual
 • Annex 1. Conductes de la persona assetjadora
 • Annex 2. Sol·licitud intervenció per assetjament laboral
 • Annex 3. Document de consentiment informat per a la investigació de casos d’assetjament
 • Annex 4.Informe sobre els resultats de l’estudi de sol·licitud d’intervenció per assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual
 • Annex 5.  Informe de compliment i execució de les mesures correctores aprovades
 • Annex 6. Fitxa de comunicació de dades per al seguiment i avaluació del protocol d’assetjament

Actuació en cas d’agressió

 • Protocol d’actuació en cas d’agressió
 • Annex 1. Fitxa informativa violència verbal
 • Annex 2 Fitxa informativa violència física
 • Annex 3 Registre d’agressions verbals i/o físiques
 • Llistat de malalties de declaració obligatòria

Protecció de dades personals

Bla bla Bla   Manual Fundació IPSS           Avisos

 Reglament General de Protecció de Dades

Igualtat

IgualtatBla bla bla

 • Guia divulgativa Pla d’Igualtat Fundació IPSS
 • 10 perquès per la igualtat
 • 100 palabras para la igualdad

Selecció de personal amb perspectiva de gènere

 • Processos de selecció amb perspectiva de gènere

Manuals per a un ús del llenguatge no sexista

 • Eines per a una comunicació no sexista
 • Marcar les diferències: la representació d’homes i dones a la llengua
 • Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual

 • La prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’empresa
 • Guia per a l’eradicació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual a la Generalitat de Catalunya