Programa de motivació, assessorament i acompanyament a la inserció sòcio-laboral per a persones drogodependents en procés de tractament o en seguiment del barri de la Mina del municipi de Sant Adrià de Besòs, amb l’objectiu de dotar al col·lectiu beneficiari dels recursos necessaris per a iniciar itineraris d’integració sòcio-laboral personalitzats que el portin a la incorporació al món laboral i la inserció/reinserció social mitjançant un aula-taller prelaboral de motivació i accions educatives i formatives.

El número total de participants és de 32-40.

IPSS gestiona aquest projecte, finançat pel Consorci del barri de La Mina, des de maig de 2002.

Objectius

  • Motivar cap al canvi
  • Consolidar i mantenir l’abstinència
  • Augmentar l’autoestima i potenciar el desenvolupament de les habilitats personals i professionals per a la inserció sòcio-laboral (constància, responsabilitat, etc.)
  • Adequar les expectatives dels participants a la situació real del món laboral
  • Derivar a recursos d’inserció sociolaboral a usuaris amb disposició d’incorporar-se al món laboral
  • Integrar els participants en processos de pràctiques en empreses que els permetin conèixer de prop la realitat laboral
  • Insertar laboralment els participants

El programa es divideix en tres fases diferenciades:

  • Inici i determinació de l’itinerari personal i derivació a les diferents fases del programa
  • Incorporació a les activitats dels tallers: Aula-Taller prelaboral de motivació o tallers d’inserció sòcio-laboral
  • Inserció laboral. Contractació i/o acompanyament a la recerca de feina