Habitatges Tutelats de Sant Adrià de BesòsHabitatges per a persones més grans de 65 anys residents al municipi de Sant Adrià de Besòs sense una xarxa familiar de recolzament, que per raons socio-econòmiques no poden disposar d’una vivenda pròpia o de lloguer.

Les persones que ocupen els pisos no pateixen cap disfunció bio-psicològica que les incapaciti per a realitzar les tasques pròpies de la vida quotidiana.

Els habitatges estan supervisats pel coordinador tècnic del servei que s’ocupa, a més, de coordinar amb els treballadors socials del municipi referents. Auxiliars domiciliàries ofereixen control diari puntual que consisteix, entre d’altres tasques, en la supervisió de la medicació de les persones usuàries i de la documentació sanitària, acompanyaments, reunions de valoració setmanals amb els usuaris, etc.

La titularitat del servei és de l’Ajuntament de la ciutat.

IPSS s’encarrega de la gestió des de l’any 1997.