Avís legal general

1.   Informació general

Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL http://www.ipss-online.org, que FUNDACIÓ IPSS, amb domicili social a C/ Laforja 67, 4t. 2a., 08021 Barcelona, CIF G-64836059, inscrita al registre de fundacions del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte amb el nº 08-0378, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Es posa a disposició dels usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Adreça postal: c/ Laforja 67, 4t. 2a., 08021 Barcelona
Adreça de correu electrònic: ipss@ipss-online.org
Telèfon: 93 202 16 16
Fax: 93 218 40 02

2.   Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, i els diferents elements continguts en la mateixa són titularitat exclusiva de FUNDACIÓ IPSS, amb domicili social al C/ Laforja 67, 4t. 2ª, 08021 Barcelona, CIF G-64836059, inscrita al registre de fundacions del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el nº 08-0378, corresponent a FUNDACIÓ IPSS l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos sobre la totalitat del contingut d’aquesta web site, ja siguin texts, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització estan protegits pels drets de propietat intel·lectual, titularitat de FUNDACIÓ IPSS o dels seus llicenciataris, que l’usuari d’aquest web site ha de respectar.

Per tant, queda prohibida la seva reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de FUNDACIÓ IPSS. De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus inclosos en aquest web site estan protegits per llei.

Queda prohibit descompilar, desassemblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats a la mateixa.

3.   Acceptació de les condicions d’ús

Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del site www.ipss-online.org (en endavant, “la Web”) que FUNDACIÓ IPSS posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest site es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

4.   Normes sobre l’ús de les impressions i descàrregues del contingut

S’autoritza la visualització, impressió i descarrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

4.1 Que sigui compatible amb els fins de la Web.

4.2 Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per al seu ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització per a fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

4.3 Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de cap forma.

4.4 Que cap gràfic, icona o imatge disponible en la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de imatges que l’acompanyen.

5.   Indicacions sobre aspectes tècnics

FUNDACIÓ IPSS no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. FUNDACIÓ IPSS portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui noticies dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles actuacions tendents a subsanar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
Es fa saber als usuaris que el servidor on es troba allotjada la Web, propietat de FUNDACIÓ IPSS es troba ubicat físicament en les instal·lacions d’ARSYS INTERNET S.L, on es presta el servei de manteniment i connectivitat en les condicions establertes en el contracte de hosting entre aquesta entitat i FUNDACIÓ IPSS.

6.   Contingut de la web

Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui els realitza. FUNDACIO IPSS es reserva l’exercici de quantes accions legals procedeixin en defensa dels seus legítims interessos davant accessos o usos no autoritzats. FUNDACIÓ IPSS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del referit accés o ús. FUNDACIÓ IPSS no es fa responsable dels errors de seguretat, que puguin produir-se ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de:

1.   La presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web,
2.   Un mal funcionament del navegador,
3.   L’ús de versions no actualitzades del mateix.

7.   Enllaços

FUNDACIÓ IPSS no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web ipss-online.org.
D’incloure enllaços o links que poden conduir a l’usuari a altres sites i pàgines webs gestionades per tercers, FUNDACIÓ IPSS no respondrà ni dels continguts ni de l’estat d’aquests sites i pàgines web ni implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.

FUNDACIÓ IPSS no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la Web, sempre que siguin diferents de la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en les mateixes que poguessin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

8.   Intercanvi o difusió d’informació

FUNDACIÓ IPSS declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts als que accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

9.   Actualització i modificació de la pàgina web

FUNDACIÓ IPSS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web site, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

10. Protecció de dades de l’usuari

10.1 Alguns dels serveis inclosos en aquest web site exigeixen la recollida de dades personals de l’usuari per a la correcta prestació dels mateixos. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat de forma expressa a través del corresponent Link (Política de Protecció de Dades), dels extrems continguts a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD).
De conformitat amb l´establert per l’article 5 de la LOPD, els usuaris als que es sol·liciti o dels que s’obtinguin dades de caràcter personal a través de la pàgina web d’IPSS seran informats de forma expressa, precisa i inequívoca del següent:

1.    De l’existència d’un fitxer de dades, de la finalitat de la recollida d’aquestes i dels destinataris de la informació.
2.    Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que els hi siguin plantejades.
3.    De les conseqüències de la obtenció de les dades i de la negativa a subministrar-les.
4.    De la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i la direcció davant la qual poden exercir-se així com el procediment que hauran de seguir els usuaris, ja sigui electrònic, postal, telefònic o qualssevol altre.
5.    De la identitat i direcció del responsable del fitxer.

10.2 Consentiment de l’interessat
L’usuari facilita voluntàriament les seves dades personals a través d’Internet i per tant s’entendrà que consenteix el tractament de les mateixes en els termes en els que hagi estat convenientment informat.
El titular podrà revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades, tot dirigint-se per escrit a FUNDACIÓ IPSS, amb domicili al c/ Laforja 67, 4t. 2ª, 08021 de Barcelona. Aquest enviament suposarà l’exclusió del tractament d’aquestes dades a partir de la recepció de la revocació del consentiment.

10.3 Usos i finalitats
Les dades personals que es recullen a través de la pàgina web son només adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats determinades, explícites i llegítimes per a les que es pretenen obtenir.
Aquestes dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals es recullen.

10.4 Cancel·lació de dades
Segons el que preveu la LOPD les dades seran cancel·lades a pròpia iniciativa de FUNDACIÓ IPSS quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recavades.
Igualment seran cancel·lades quan així ho sol·liciti l´interessat.
La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de dades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Acomplert el termini de prescripció d’aquestes s’haurà de procedir a la seva supressió.

10.5 Accés a les dades per compte de tercers
Si existeixen terceres persones, entitats, que precisin intervenir en el desenvolupament de la relació amb els usuaris, es subscriurà el corresponent contracte d’accés previst en l’article 12 de la LOPD.
Aquest contracte establirà que dita entitat, encarregada del tractament, únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i no les aplicarà o utilitzarà amb un fi diferent del que figuri en el referit contracte, ni els comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació a altres persones, que un cop complida la prestació contractual, hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament, a l’igual que qualsevol suport o documents en que consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.

10.6 Comunicació de dades
No està prevista cap cessió o comunicació de dades, a excepció de les que es puguin fer amb motiu del servei de borsa de treball i comptant amb el previ consentiment de l’usuari en acceptar la política de protecció de dades prèvia a l’enviament del formulari.

10.7 Mesures de seguretat
FUNDACIÓ IPSS l’informa que té implementades en els seus sistemes d’informació les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RLOPD) i que son les necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

10.8 Drets del usuaris
En relació amb les dades recavades en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconegudes per la LOPD. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari, o en el seu cas, per qui legalment el representi, en els termes i les condicions previstes a la LOPD i RLOPD, tot dirigint-se per escrit a IPSS, amb domicili al c/ Laforja 67, 4t. 2ª, 08021 de Barcelona.

10.9 Cookies
IPSS no utilitza cookies per accedir a la informació relativa als usuaris del web site. Tanmateix, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l’ús de cookies.

10.10 Comunicacions per correu electrònic o mitjà equivalent
L’usuari al facilitar les seves dades personals consenteix expressament a l’enviament de comunicacions sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès, relacionades amb l’activitat de FUNDACIÓ IPSS, d’acord amb el que preveu el Títol III, articles 19 a 22 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

10.11 Confidencialitat
En qualsevol cas FUNDACIÓ IPSS tractarà les dades subministrades pels usuaris a través de la pàgina web amb la màxima confidencialitat. Així mateix FUNDACIÓ IPSS tractarà aquestes dades d’acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.

11. Responsabilitats

La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de FUNDACIÓ IPSS donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

12. Legislació i jurisdicció aplicables

FUNDACIÓ IPSS i l’usuari, per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, ús de la Web i amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es deriven de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona i a la legislació espanyola.

Els usuaris de la Web de FUNDACIÓ IPSS són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.