Política de protecció de dades

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La present Política de Protecció de Dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal.

FUNDACIÓ IPSS assumeix el compromís de garantir la privacitat de la persona usuària en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identificació: FUNDACIÓ IPSS (inscrita al Registre de fundacions del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte amb el nº 08-0378).

Adreça postal: C/ Laforja 67, 4t. 2a., 08021 Barcelona

Adreça de correu electrònic: ipss@ipss-online.org

CIF: G-64836059

Telèfon: (+34) 93 202 16 16

Fax: (+34) 93 218 40 02

Delegat de Protecció de Dades: Jordi Verdaguer López

Contacte DPD: dpd@ipss-online.org

2. FINALITAT, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través de qualsevol formulari de la pàgina web de FUNDACIÓ IPSS, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva sol·licitud, essent voluntària la inclusió de les dades restants.

En cas que no siguin facilitades totes les dades, FUNDACIÓ IPSS no podrà acceptar ni gestionar el servei web, contacte, consulta o sol·licitud que formuli.

FUNDACIÓ IPSS  no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents:

I.- Contacte amb FUNDACIÓ IPSS: gestionar el seu contacte, observació, sol·licitud  a FUNDACIÓ IPSS i donar-li resposta.

II.- Estudis estadístics: es recull informació de tipus estadístic amb la finalitat d’analitzar i valorar el servei així com garantir la millora continua de l’eina o serveis web que s’ofereixen.

III.-  Enviament de comunicacions: l’enviament per mitjans tradicionals o per correu electrònic o mitjà de comunicació electrònic equivalent, dels serveis i novetats que es consideri que poden ser del seu interès i que es posin a la disposició de les persones usuàries de la pàgina web i/o del públic en general.

En qualsevol moment l’usuari/a podrà donar-se de baixa d’aquest servei quan no estigui interessat en rebre comunicacions enviant un correu electrònic a ipss@ipss-online.org o dpd@ipss-online.org o mitjançant l’enllaç habilitat en aquestes comunicacions.

2.2. Legitimació

El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web és basa en el consentiment de la persona usuària quan entra les dades sol·licitades a qualsevol dels formularis d’aquesta web i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades. Tanmateix la legitimació també es basa -o pot basar-se- en la satisfacció d’un interès legítim perseguit per FUNDACIÓ IPSS, que es concreta en la millora continua de l’eina o serveis web que ofereix.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista en la clàusula 5 d’aquesta Política de Protecció de Dades.

2.3. Conservació de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari/a no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari/a seran els següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

3. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

Tampoc es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

4. EXERCICI DELS SEUS DRETS

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat FUNDACIÓ IPSS, C/ Laforja 67, 4t. 2a., 08021 Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@ipss-online.org.

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

  • Dret d’accés

Pot sol·licitar la confirmació sobre si FUNDACIÓ IPSS  està fent un tractament de les seves dades personals o no, i en cas afirmatiu, dret a accedir a les dades personals i a la següent informació:

·   Finalitat del tractament;

·   Categories de dades personals;

·   Destinataris o categories de destinataris als que s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals;

·   Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals, si no és possible els criteris utilitzats per a determinar aquest termini;

  • Dret de rectificació

Pot sol·licitar la modificació de les seves dades personals inexactes o incorrectes. També pot sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes.

  • Dret de supressió (“dret a l’oblit”)

Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. FUNDACIÓ IPSS  suprimirà les seves dades personals quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

·   Les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat per a la qual van ser recollides o tractades;

·   L’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament;

·   L’interessat exerceixi el dret d’oposició al tractament;

·   Les dades personals s’hagin tractat il·lícitament;

·   Les dades personals hagin de suprimir-se pel compliment d’una obligació legal;

·   Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació;

L’anterior no serà d’aplicació quan el tractament de les seves dades sigui necessari per:

·   Exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació;

·   Compliment d’una obligació legal;

·   Raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública;

·   Finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques;

·   Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

  • Dret de limitació

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les següents condicions:

·   Quan impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini en què FUNDACIÓ IPSS verifiqui l’exactitud de les mateixes;

·   Quan el tractament sigui lícit però s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;

·   Quan FUNDACIÓ IPSS ja no necessiti les seves dades per la finalitat del tractament, però vostè les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;

·   Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per motius relacionats amb una situació particular, mentre verifiquem si els motius legítims de FUNDACIÓ IPSS pel tractament prevalen sobre els seus.

  • Dret d’oposició

Pot sol·licitar que FUNDACIÓ IPSS  no realitzi un tractament de les seves dades de caràcter personal per a finalitats concretes quan aquest tractament es realitzi en base a un interès legítim. Si s’oposa a aquest tractament, FUNDACIÓ IPSS  deixarà de tractar les seves dades personals per a aquestes finalitats, llevat que existeixin causes justificades per realitzar aquest tractament o llevat que el tractament sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

  • Dret a la portabilitat

Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment o en l’execució d’un contracte i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a FUNDACIÓ IPSS  en format electrònic.

5. POSSIBILITAT DE RETIRAR EL CONSENTIMENT

Quan la licitud del tractament de les dades personals es basi en haver obtingut el consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del mateix.

Per exemple, vostè ens dóna el seu consentiment per tractar les seves dades personals en introduir voluntàriament les dades sol·licitades en els formularis d’aquesta web i quan envia un correu electrònic a ipss@ipss-online.org.

En altres casos, la legitimació del tractament de les dades personals ve donada perquè el tractament és necessari per al compliment d’un contracte, una obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable o, per la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel responsable sempre que sobre aquest interès no prevalgui l’interès o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat/da.

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat a FUNDACIÓ IPSS, C/ Laforja 67, 4t. 2a., 08021 Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@ipss-online.org.

6. VERACITAT, EXACTITUD I ACTUALITZACIÓ DE LES DADES FACILITADES

La persona usuària garanteix que les dades facilitades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

És important que per a què puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

FUNDACIÓ IPSS no es fa responsable de la Política de Protecció de Dades respecte les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Aquesta Política de Protecció de Dades podrà ser modificada per a adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant s’exigeix la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades a través de la pàgina web.

7. SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

8. RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a:

·   El delegat de protecció de dades dpd@ipss-online.org o,

·   Davant l’Autoritat de Control competent.