Ètica i Qualitat

Ètica

Els principis i valors ètics inherents a la nostra finalitat com a entitat són la justícia, el respecte per l’autonomia i la dignitat de les persones. Per això, les nostres actuacions s’enfoquen sempre a la millora de la qualitat de vida de les persones des de l’equitat, la transparència i la llibertat.

Fundació IPSS compta amb un Codi Ètic que recull els principis, valors i indicacions que serveixen de marc en les actuacions professionals del personal de l’entitat.

Qualitat

Treballem seguint estàndards de qualitat i excel·lència: