Noves accions en el marc del Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Fundació IPSS

Garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes és un principi clau de la política de persones de Fundació IPSS. El principi d’igualtat de tracte i oportunitats s’aplica a tots i cadascun dels àmbits d’activitat de l’entitat; des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, la ordenació del temps de treball i la conciliació, la prevenció de riscos laborals, i l’ús d’un llenguatge no sexista tant en comunicacions internes com externes.

En el marc del Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’entitat, durant l’últim any el Comitè d’Igualtat de Fundació IPSS ha realitzat la difusió de diferents manuals adreçats a evitar un ús sexista del llenguatge i ha desenvolupat i implementat nous protocols i manuals com ara el Protocol per a la prevenció, abordatge, denúncia i sanció en relació a l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual o el Manual de processos de selecció amb perspectiva de gènere.