ÀMBITS

Dona
Persones amb discapacitat

ODS

1 FI DE LA POBRESA 2 FAM ZERO 3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

AMB EL SUPORT DE

Departament de Drets Socials – Generalitat de Catalunya

CERCLE – Servei d’acolliment residencial per a dones amb diversitat funcional intel·lectual que hàgin patit o estiguin en risc de patir violència masclista

Projecte realitzat

El Servei d’acolliment residencial per dones amb diversitat funcional intel·lectual que hagin patit o estiguin en risc de patir violència masclista ofereix una atenció de qualitat en un espai temporal de protecció, acolliment i atenció socioeducativa, per tal que les dones acollides puguin sortir de la situació de violència i iniciar el seu procés social i/o emocional de recuperació de la violència viscuda i assolir els objectius establerts en el seu Pla de Treball.

Es proporciona una intervenció especialitzada, flexible, diversificada i adequada a la realitat de la pròpia dona, i articulada amb els recursos de la comunitat i amb els diferents serveis intervinents, per tal d’aconseguir la satisfacció de les persones destinatàries de l’atenció, millorant la seva qualitat de vida i garantint un tracte digne i respectuós.

L’atenció és especialitzada en violència masclista i diversitat funcional intel·lectual amb una mirada interseccional i feminista, necessària per fer un abordatge acurat a la realitat de les dones amb discapacitat.

Les dones destinatàries del servei són dones joves que presenten diversitat funcional intel·lectual (acreditada o no) i que, a banda del risc de patir violència masclista o bé d’haver-la patida, es troben amb dificultats per sortir de la situació,  bé perquè no poden accedir als recursos, o bé perquè el grau de discapacitat moderat o lleu, no les prioritza en l’ingrés a recursos especialitzats.

El pis té una capacitat màxima de 8 places i es preveu una estada mínima de 150 dies.