ÀMBITS

Infància i famílies

ODS

3 SALUT I BENESTAR 4 EDUCACIÓ DE QUALITAT

AMB EL SUPORT DE

Programa d’atenció familiar

Projecte realitzat

S’ofereix un espai d’acompanyament i suport a pares i mares en els processos educatius i de desenvolupament psicològic dels seus fills i filles entre 5 i 18 anys. Es realitzen tres activitats diferenciades pel que fa al tipus d’atenció que s’ofereix a les famílies que es poden dur a terme presencialment o virtual, o en ambdues modalitats:

Sessions grupals educatives familiars. Presencial

Espai grupal amb un màxim de 7 famílies dedicat a promoure les habilitats i competències parentals per una criança positiva. Els grups consten de 9 sessions quinzenals de 90 minuts conduïdes per professional psicòleg. Cada sessió consta d’una part teòrica, un espai pràctic i vivencial, i un espai de reflexió, aclariment de dubtes i tasques.

Es treballen aspectes com la criança positiva, estils parentals i marentals, normes i límits, dinàmiques familiars i relacionals, desenvolupament evolutiu de nens i nenes segons l’edat, autoconcepte i autoestima, violència i criança, assertivitat i escolta activa, resolució de conflictes i negociació, comunicació, hàbits i rutines, ús de les TIC, consum de substàncies i pantalles, educació sexual,…

 Espai familiar individual. Presencial i/o online

Espai familiar individualitzat per aquelles famílies en què es detecta la necessitat d’una intervenció exclusiva o complementària al grup, per dificultats que requereixen una intervenció més personalitzada. També s’ofereix a persones que per raons logístiques o psicosocials no poden assistir a l’espai grupal. El treball és similar al dels grups, i serveix per a afavorir les habilitats parentals, però atenent al cas en concret i amb un suport continuat per part de les professionals..

Màxim de 15 sessions per família.

Criança positiva online

 L’espai online és un nou format per a apropar-se a les famílies i les noves formes de comunicació. L’espai d’atenció online es divideix en dues modalitats:

  • Xarxes socials: Es publica material divulgatiu al perfil d’Instagram del programa per als pares i mares que tenen dubtes, inquietuds o interès respecte temàtiques relacionades amb la criança dels fills i filles.
  • Monogràfics online: Es programen espais virtuals d’una hora de trobada entre pares, mares i altres guardadors, dirigits per un professional de l’àmbit de la psicoeducació en infància i família per a persones que no saben si es volen comprometre amb un procés de 8 o 9 sessions de durada i volen entrar en contacte amb algun contingut específic de la criança positiva.

Aquest programa ha obtingut el reconeixement a la promoció de la Parentalitat Positiva atorgat pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Per a més informació:

Tl. 627 68 50 70 saf@ipss-online.org